Navigace

Obsah

Pověřencem pro ochranu osobních údajů v naší obci byl jmenován:

Martin Krupa

tel.: 724 356 825

email: martin.krupa@gdpr-opava.cz

Pověřenec se stará o kontrolu a dodržování správného zacházení s Vašimi osobními údaji v souladu s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (dále jen ON).

Na osobu pověřence se můžete obracet se svými požadavky, upozorněními a dotazy, které se týkají Vašich osobních údajů zpracovávaných obcí. Na pověřence se můžete obrátit, pokud z nějakého důvodu nechcete přímo kontaktovat zástupce obce.

Odpovědnost za vyřízení Vašich podnětů a žádostí má výhradně obec. Proto pověřenec v případě, že se na něj obrátíte, po zhodnocení podnětů a požadavků vydá obci doporučení nebo poskytne konzultaci. Pověřenec je vázán mlčenlivostí.

Obec zpracovává Vaše osobní údaje v rámci jednotlivých agend. Vaše osobní údaje o Vás zpracováváme v těchto agendách minimálně z jednoho z těchto důvodu:

 

V rámci námi zpracovávaných Vašich osobních údajů a dle ON máte právo na:

 

Při vyřizování Vašich požadavků, dotazů a podnětů se vždy musíte identifikovat a uvést kontaktní údaje. Před vyřízením musíme vždy ověřit Vaši identitu. Celý proces urychlíte, pokud podání zašlete datovou schránkou nebo emailem podepsaným elektronickým podpisem, nebo bude Váš podpis ověřený. Nejjednodušší je však dojít na náš obecní úřad s průkazem totožnosti a podáním, kde si Vás ověříme na základě předloženého průkazu totožnosti.

V případě že nebudete spokojeni s vyřízením vašeho podání, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Doporučujeme však nejdříve komunikovat s pověřencem, jehož úkolem je právě kontrolovat, zda pracujeme s Vašimi osobními údaji dle ON a neporušujeme Vaše práva.

V obci zpracováváme většinu Vašich osobních údajů na základě zákonných povinností (např. zákon o obcích, zákon o evidenci obyvatel, o místních poplatcích a další). Takto zpracováváme především jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu, údaje o uzavření manželství, o úmrtí a další údaje. Přístup k těmto údajům mají vždy pověření zaměstnanci. V rámci plnění zákonných povinností tyto údaje předáváme dalším úřadům a veřejným institucím.

V rámci smluvních závazků zpracováváme osobní údaje zejména o dodavatelích, nebo jejich zástupcích a v rámci pracovněprávních smluv taktéž o zaměstnancích. Zde jsou to zejména osobní údaje jmenné, adresné, IČ, DIČ, bankovní účty, výše platu, rodné číslo a další. Přístup k těmto údajům mají vždy pověření zaměstnanci. V rámci plnění zákonných povinností tyto údaje předáváme dalším úřadům a veřejným institucím (např. Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, Finanční správa, Úřad práce a další).

Na základě plnění úkolu ve veřejném zájmu zpracováváme některé osobní údaje v dalších evidencích, například pro informování občanů, pro oceňování jejich jubileí, zajištění některých služeb (např. vyúčtování vodného), pro vypořádání veřejného projednání územního plánu a pro další účely. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci. V některých oblastech je předáváme i dalším příjemcům.

Z důvodu oprávněného zájmu obce zpracováváme některé osobní údaje v rámci ochrany majetku obce (například kamerové systémy, zabezpečení objektů), v rámci ochrany informačních a komunikačních systémů obce (například IP adresy návštěvníků webu, přihlašování na wifi). S těmito údaji pracují pouze určení zaměstnanci na našem úřadě, v případě incidentů je poskytneme Policii ČR či dotčeným osobám.

Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k účelu, pro který je zpracováváme, případně po dobu stanovenou spisovým a skartačním řádem.

Osobní údaje nepředáváme do nečlenských států Evropské Unie.

Osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování.