#
#
#
#
#

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

DATUM A ČAS

Dnes je úterý, 17. 5. 2022, 19:45:49

KALENDÁŘ AKCÍ

Facebook

AKTUÁLNÍ TEPLOTA

17.5.2022 19:43

Aktuální teplota:

13,2 °C

Vlhkost:

75,7 %

Rosný bod:

9 °C

APLIKACE

Logo mobilní aplikace

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

 

UZOb

POČÍTADLO PŘÍSTUPŮ

Návštěvnost:

ONLINE: 3
DNES: 293
TÝDEN: 627
CELKEM: 1029192

PARTNERSKÁ MĚSTA

POLSKOlogo

  Powiat Glubczycki

 

POLSKOlogo

Obec Mszana

 

SLOVENSKOlogo

Obec Stráňavy

 

Opavské Slezsko

Krajina břidlice

Centrum inkluze

Obsah

Zpět

Dražební vyhláška byt v domě na ulici Boženy Němcové č.p.412

( zapsaná v oddílu C, vložka 21086, OR vedeném KS v Ostravě )

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

vyhotovená dle ust. § 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o veřejných dražbách“ nebo „ZVD“)
Č. j: 690/2022-1

Bod 1.

Vyhlášení konání dražby, místo, datum a čas zahájení dražby

Dražebník v souladu s ustanoveními zákona o veřejných dražbách vyhlašuje touto dražební vyhláškou konání veřejné dobrovolné dražby. Dražba bude uskutečněna elektronicky prostřednictvím elektronického dražebního systému na adrese:

http://www.jrdrazby.cz

Zahájení elektronické dražby se stanovuje na den 7.6.2022 V 9.00 hodin na internetové adrese http://www.jrdrazby.cz. Od tohoto okamžiku mohou účastníci dražby činit podání. Ukončení dražby se stanovuje na den 7.6.2022 nejdříve ve 10.00 (toto je nejčasnější možný okamžik skončení dražby). Elektronická dražba je zahájena prohlášením o zahájení dražby, které se zobrazí v elektronickém dražebním systému.

Bod 2.

Označení dražebníka a navrhovatele

Dražebník: 1.Pohledávková s.r.o., se sídlem: Bezručova 2246/31a, Krnov, PSČ 794 01

IČ: 25841114, zastoupena Ing. Jiřím Javorníkem - jednatelem společnosti

(zapsaná v odd.C, vložka 21086, obchodního rejstříku vedeného u KS v Ostravě)

Navrhovatel: Mgr. Magdalena Gebauerová, advokátka se sídlem Dolní náměstí 117/3, 746 01 Opava, ustanovena na základě usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 22 INS 32218/2014 insolvenčním správcem dlužníka Renata Filipová, nar.xxxxxxxx, trvale bytem Partyzánská 669,747 87 Budišov nad Budišovkou

Vlastník: Renata Filipová, nar. xxxxxxxxx, trvale bytem Partyzánská 669,747 87 Budišov nad Budišovkou

Bod 3.

Označení a popis předmětu dražby

Předmětem dražby je soubor věcí nemovitých včetně všech jejích právních a faktických součástí a příslušenství, sepsaný do majetkové podstaty dlužníka, a to:

jednotka č. 412/3 s určeným účelem využití byt, vymezená v domě č.p. 412, bytovém domě v části obce Budišov nad Budišovkou, postavené na pozemku p.č. st. 500 se spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci ve výši 6457/23618 k celku, jednotka je vymezená podle zákona o vlastnictví bytů,

jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 1393 a č. 1018 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Opava, pro katastrální území Budišov nad Budišovkou a obec Budišov nad Budišovkou,

vše dále označováno jen jako „předmět dražby“.

Cena předmětu dražby byla zjištěna na základě znaleckého posudku č. 8397-66/2022 ze dne 9.4.2022 soudního znalce Martina Vehovského, který ocenil předmětu dražby cenou v čase a místě obvyklou na částku 560.000,- Kč.

V popise stavu, v němž se předmět dražby nachází, odkazujeme na popisnou část znaleckého posudku č. 8397-66/2022 ze dne 9.4.2022 soudního znalce Martina Vehovského, tento posudek je v dispozici dražebníka a lze do něj nahlédnou na organizovaných prohlídkových dnech konaných v termínech dle bodu č. 9 této dražební vyhlášky nebo kdykoliv do dne konání dražby po předchozí dohodě s dražebníkem. Znalecký posudek je v elektronické podobě zveřejněn na internetové adrese elektronické dražby v elektronického dražebního systému.

Bod.4

Práva a závazky váznoucí na předmětu dražby

Navrhovatel prohlašuje, že není ke dni uzavření této smlouvy v nakládání s předmětem dražby omezen předkupním nebo jiným právem, svědčícím ve prospěch třetí osoby.

Předmět dražby není dotčen žádnými dalšími užívacími právy třetích osob, jež by měla přejít na budoucího vydražitele.

Předmět dražby je dotčen právy, poznámkami a omezeními vyznačenými na listech vlastnictví č. 1393 a č. 1018 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Opava, pro katastrální území Budišov nad Budišovkou a obec Budišov nad Budišovkou. Tato práva však přechodem vlastnictví k předmětu dražby dle ustanovení § 167 a násl., zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, v celém rozsahu zanikají.

Dražebník a navrhovatel prohlašují, že údaje o předmětu dražby, popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací, navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném dražební vyhláškou.

Bod 5.

Nejnižší podání, minimální příhoz

Nejnižší podání činí 560 000,- Kč minimální příhoz byl stanoven na částku 1.000,- Kč, snížení nejnižšího podání není možné

Bod 6.

Dražební jistota

Dražební jistota byla stanovena na částku 50.000,- Kč (slovy: padesáttisíc korun českých).

Dražební jistota musí být uhrazena poštovní poukázkou, bankovním převodem na účet dražebníka nebo vkladem hotovosti na účet dražebníka číslo 158478223/0300 vedený u ČSOB a.s. Variabilní symbol platby je 6902022, specifický symbol je IČ je-li složitelem právnická osoba nebo rodné číslo bez části za lomítkem, je-li složitelem fyzická osoba nebo DIČ u právnických osob nezapsaných v obchodním rejstříku.

V případech, které neodporují ustanovení § 4 zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, (dražební jistota je nižší než částka 270.000,- Kč) lze složit dražební jistotu v hotovosti k rukám dražebníka, a to až do zahájení dražby v kanceláři dražebníka na adrese Krnov, U Požárníků 59/65, 794 01 Krnov, I.NP podlaží budovy (GPS 50°5'29.828"N, 17°42'20.042"E). Termín hotovostní úhrady dražební jistoty tímto způsobem nutno předem telefonicky dohodnout na tf. +420 608888976.

Lhůta pro úhradu dražební jistoty začíná dnem, kterým je tato dražební vyhláška zveřejněna na stránkách Centrální adresy nebo dnem jejího vydání, pokud se na stránkách Centrální adresy nezveřejňuje a končí zahájením dražby.

Dokladem o složení jistoty jsou A/ výpis z účtu u banky, prokazující, že z účtu příkazce byla účastníkem dražby ve prospěch bankovního účtu dražebníka uvedeného v této dražební vyhlášce odepsána částka odpovídající dražební jistotě, stanovené v této dražební vyhlášce nebo B/ příslušný díl poštovní poukázky provozovatele poštovní licence (pošty), osvědčující, že byla účastníkem dražby ve prospěch bankovního účtu dražebníka uvedeného v dražební vyhlášce uskutečněna platba částky odpovídající dražební jistotě, stanovené v této dražební vyhlášce nebo C/ příslušný díl poštovní poukázky provozovatele poštovní licence (pošty), osvědčující, že do vlastních rukou dražebníka byla účastníkem dražby odeslána peněžní zásilka v částce odpovídající dražební jistině, stanovené v této dražební vyhlášce nebo D/ bankovní pokladní složenka, osvědčující, že byla účastníkem dražby ve prospěch bankovního účtu dražebníka uvedeného v této dražební vyhlášce složena částka odpovídající jistotě, stanovené v této dražební vyhlášce nebo E/ pokladní nebo jiný doklad vyhotovený dražebníkem, osvědčující, že dražebník před zahájením dražby přijal od účastníka dražby v hotovosti částku odpovídající dražební jistotě, stanovené v této dražební vyhlášce.

Dražební jistota musí být složena prokazatelným způsobem a v dostatečném předstihu a způsobem vylučujícím jakékoliv pochybnosti o jejím složení a dále takovým způsobem, aby dražebník její složení mohl hodnověrně ověřit.

Přípustné je rovněž složení dražební jistoty ve formě bankovní záruky. Bankovní záruka musí být vystavena bankou, která má oprávnění ČNB působit jako banka na území ČR a musí být vystavena v českém jazyce. Bankovní záruka musí být vystavena na hlavičkovém papíře ručitelské banky a musí být opatřena razítkem a ověřenými podpisy oprávněných osob ručitelské banky. V záruční listině musí být uvedeno prohlášení, že tato banka uspokojí dražebníka - věřitele z bankovní záruky - a to do výše dražební jistoty uvedené v této dražební vyhlášce, jestliže dražebník o plnění z bankovní záruky písemně požádá banku, a to z důvodu, že dlužník - osoba, na jejíž žádost se banka zavázala záruční listinou - jako vydražitel neuhradil cenu dosaženou vydražením v termínu dle této dražební vyhlášky a způsobil tak zmaření této dražby. Dražebník, v postavení věřitele, musí být na záruční listině označen tak, jak je označen v této dražební vyhlášce. Bankovní záruka musí být ze strany ručitele neodvolatelná a musí mít platnost minimálně 30 dnů po skončení lhůty pro úhradu ceny dosažené vydražením stanovené touto dražební vyhláškou a zároveň pro případ, že bude konána dle § 25 zák.č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách opakovaná dražba, minimálně 30 dnů po konání této opakované dražby, na níž se bankovní záruka vztahuje. Bankovní záruka musí umožňovat opakované čerpání až do výše stanovené dražební jistoty. Záruční listina nemůže obsahovat žádná ustanovení, která by umožňovala bance uplatňovat jakékoliv námitky či výhrady vůči dražebníkovi s výjimkou námitky, že písemná výzva dražebníka o plnění z bankovní záruky byla učiněna až po době platnosti bankovní záruky. Záruční listina nesmí obsahovat ani žádná ustanovení, která by podmiňovala vyplacení peněžité částky v záruční listině uvedené, na jinou podmínku, než je písemná výzva k plnění, vyplývající z bankovní záruky, učiněné ze strany dražebníka. Záruční listina nesmí obsahovat ani žádná jiná ustanovení, která by jakkoliv omezovala dražebníka při uplatňování jeho práv vyplývajících mu ze záruční listiny či mu ukládala pro dosažení plnění vyplývající ze záruční listiny jinou povinnost, než povinnost písemně požádat o toto plnění v době platnosti uvedené v záruční listině. Pro složení dražební jistoty ve formě bankovní záruky je stanoven určený okamžik předcházející zahájení dražby, do kterého je možné takto složit dražební jistotu. Tento okamžik je dražebníkem stanoven na šestnáctou hodinu pracovního dne bezprostředně předcházejícího dni konání dražby. Dokladem o platbě je originál záruční listiny.

Účastníkům dražby, kteří se nestanou vydražiteli, se vrací dražební jistota bankovním převodem na účet, ze kterého byla částka dražební jistoty zaslána, a to do tří pracovních dnů ode dne konání dražby. Nebyla-li dražební jistota složena na bankovní účet dražebníka, vrátí dražebník účastníkovi dražby, který předmět dražby nevydražil, složenou dražební jistotu bezhotovostně na bankovní účet zadaný účastníkem při hotovostním skládání dražební jistoty, a to do tří pracovních dnů ode dne konání dražby nebo vrácena v hotovosti bez zbytečného odkladu po skončení dražby v termínu dle vzájemné dohody, avšak nejpozději do tří pracovních dnů ode dne konání dražby. Účastníkovi dražby, který se nestal vydražitelem, a složil dražební jistotu ve formě bankovní záruky, vrátí dražebník originály záručních listin do tří pracovních dnů ode dne konání dražby. V případě upuštění od dražby vrátí dražebník složené dražební jistoty a originály záručních listin bez zbytečného odkladu.

O platném složení dražební jistoty výše uvedenými způsoby informuje dražebník každého účastníka dražby bez zbytečného odkladu na adresu jeho elektronické pošty

Bod 7.

Registrace a průběh dražby

Účastník dražby se do elektronické dražby registruje prostřednictvím žádosti přes elektronický dražební systém http://www.jrdrazby.cz. Dražebník je povinen bez zbytečného odkladu po obdržení této žádosti zaslat účastníkovi dražby na adresu jeho elektronické pošty podrobnosti týkající se účasti na elektronické dražbě, zejména pak základní informace o elektronické dražbě, o způsobu prokázání totožnosti účastníka dražby a způsobu složení dražební jistoty, pokud je požadována. Elektronické dražby se může účastnit pouze účastník dražby, který splnil povinnosti vyplývající ze zákona a této vyhlášky a byl zapsán do seznamu účastníků dražby. O zapsání do seznamu účastníků dražby informuje dražebník každého účastníka dražby bez zbytečného odkladu na adresu jeho elektronické pošty.

A/ Registrace. V elektronickém dražebním systému na adrese http://www.jrdrazby.cz - v záložce NÁPOVĚDA A POMOC je uveden postup registrace účastníka dražby, zejména způsob prokázání jeho totožnosti. Použitím odkazu Registrace zadá Registraci dražitele a vyplní požadované údaje. Po provedení kontroly údajů klikne na tlačítko Potvrdit a tím bude registrační formulář odeslán. Na emailovou adresu účastníka dražby bude následně doručeno Potvrzení registrace s aktivním odkazem v textu. Kliknutím na tento odkaz svou registraci dokončí. Jedná se o úkon, kterým je potvrzena existence emailové adresy a uživatelský účet se tím stane aktivním. Na emailovou adresu účastníka dražby bude nakonec doručeno Dokončení registrace a zaslání přihlašovacích údajů. Poté se účastník přihlásí ke svému uživatelskému účtu kliknutím na tlačítko Přihlášení a v zobrazeném okně vyplní „Uživatelské jméno“ (emailová adresa) a heslo a klikne na tlačítko „Přihlásit“. Poté vyhledá dražbu v záložkách dle čísla dražby, jednacího čísla či lokality. Po zobrazení dražby kliknutím na tlačítko „Připojte se - online“ se tato dražba ihned zobrazí na uživatelském účtu účastníka dražby v části Moje dražby. Zároveň bude dražebníkovi oznámeno, že se účastník jako účastník dražby připojil k jeho dražbě. Do dražby je možné se registrovat pouze do jejího zahájení. Doporučuje se, aby účastník dražby provedl svoji registraci s dostatečným předstihem před zahájením dražby, aby dražebník mohl ověřit zejména úhradu dražební jistoty.

B/ Prokázání totožnosti. Každý účastník dražby, včetně osob jednajících za ně či jejich jménem, je povinen dražebníkovi doložit svou totožnost. Může tak učinit více způsoby, které stanoví tato dražební vyhláška. Doklady o prokázání totožnosti schvaluje pouze dražebník a totožnost je možné provést níže uvedenými způsoby:

  1. osobně u dražebníka
  2. ověřenými doklady zaslanými poštou do sídla dražebníka
  3. ověřenými doklady kvalifikovaným certifikátem (osobním / firemním)
  4. ověřenými konvertovanými doklady do datové schránky dražebníka (číslo schránky: 4s9djvs) e) ověřenými konvertovanými doklady vloženými na uživatelský účet elektronického dražebního systému

Podrobnosti o prokázání totožnosti jsou uvedeny a podrobně popsány v elektronickém dražebním systému na adrese http://www.jrdrazby.cz - v záložce NÁPOVĚDA A POMOC v odkazu „Jak splnit podmínky k účasti v dražbě“

Fyzické osoby, které se míní stát účastníky dražby, nebo které jednají za či jménem právnické osoby, mínící se stát účastníkem dražby, jsou povinni doložit svou totožnost občanským průkazem nebo dokladem mu postaveným na roveň, cizí státní příslušníci pouze cestovním pasem nebo povolením k trvalému pobytu.

Fyzická osoba jednající jménem právnické osoby se sídlem v ČR, jež se míní účastnit dražby, je povinna předložit výpis z obchodního rejstříku ne starší než tří měsíce (originál či úředně ověřenou kopii) nebo v případě právnických osob nezapisovaných do obchodního rejstříku výpis z jiného příslušného registru či rejstříku, kde je právnická osoba zapsána, ne starší než tři měsíce (originál či úředně ověřená kopie). Z těchto listin musí být zjevné, že dotčená fyzická osoba je oprávněna samostatně jednat jménem právnické osoby. V případě jednání fyzické osoby jménem právnické osoby se sídlem mimo ČR, musí být předložena veřejná listina vydaná příslušným úřadem cizího státu plnící tutéž funkci, co listiny zmíněné v předchozí větě. Pravost těchto listin vydaných orgány cizího státu (resp. pravost podpisů osob jednajících jejich jménem, včetně jejich oprávnění tak jednat a/nebo pravost razítka) musí být apostilovány (v případě státu mimo příslušnou Haagskou úmluvu musí být superlegalizovány). Je-li některá z výše uvedených listin vyhotovena v jiném než českém jazyce, musí být tato listina opatřena překladem do českého jazyka, vyhotoveným tlumočníkem, zapsaným u některého z krajských soudů ČR.

Fyzická osoba jednající na základě plné moci za osobu (fyzickou či právnickou), jež se míní účastnit dražby, jsou povinny předložit písemnou plnou moc, udělenou zmocnitelem zvlášť pro tuto dražbu. Podpisy na této plné moci musí být úředně ověřeny. V případě vyhotovení úředního ověření v zahraničí, musí být úřední ověření apostilováno (v případě státu mimo příslušnou Haagskou úmluvu musí být superlegalizovány). V případě zastoupení právnických osob musí zástupce doložit listiny dle předchozího odstavce této dražební vyhlášky, dokládající oprávnění osob podepisujících plnou moc jednat jménem zmocnitele. Je-li některá z výše uvedených listin vyhotovena v jiném než českém jazyce, musí být tato listina opatřena překladem do českého jazyka, vyhotoveným tlumočníkem, zapsaným u některého z krajských soudů ČR.

Za právnickou osobu, jež se míní účastnit dražby, může jednat prokurista, pokud prostřednictvím shora uvedených listin doloží svou funkci.

V případě společného účastenství v dražbě společně více osob s cílem nabýt vlastnictví k předmětu dražby do spoluvlastnictví více osob, je nutné předložit čestné prohlášení těchto osob o tom, že se dohodli na společném účastenství v této dražbě konané dle této dražební vyhlášky, že se dohodli na budoucí výši svých spoluvlastnických podílů k vydraženému předmětu dražby, že společně a nerozdílně uhradí dražební jistotu podle této dražební vyhlášky, že uhradí společně a nerozdílně cenu dosaženou vydražením v případě, že se stanou vydražiteli, že je čestné prohlášení závazné, nevypověditelné a nezrušitelné minimálně do doby převzetí vydraženého předmětu dražby a že na základě zvláštní plné moci zmocňují společného zástupce, aby se dražby účastnil a jménem těchto osob výše uvedený předmět dražby dražil. Dále je nutno předložit plnou moc zástupce oprávněného se za tyto osoby účastnit dražby. Podpisy na plné moci a čestném prohlášení musí být úředně ověřeny.

Účastník dražby je povinen doložit čestným prohlášením, že není osobou z dražby vyloučenou ve smyslu ust. § 3 ZVD a že ani nebude pro takovou osobu dražit (Prohlášení je součástí registračního formuláře).

C/ Složení dražební jistoty. Dražební jistotu skládá účastník dražby podle ustanovení bodu 6. této dražební vyhlášky.

D/ Předkupní právo. Má-li některý z účastníků dražby předkupní právo k předmětu dražby - doloží je dražebníkovi originálními listinami nebo jejich úředně ověřenými opisy ve lhůtě do tří dnů do zahájení dražby. Nesplněním této lhůty znamená, že předkupní právo nelze v dražbě uplatnit. O prokázání předkupního práva informuje dražebník účastníka dražby ve lhůtě nejpozději dva dny před zahájením dražby, a to na jeho emailovou adresu.

E/ Průběh elektronické dražby. Po prokázání totožnosti účastníka dražby, složení dražební jistoty, splnění povinnosti vyplývající ze zák. č. 26/2000 Sb. a této dražební vyhlášky, bude účastník dražby zapsán do seznamu účastníků dražby. O zapsání do seznamu účastníků dražby informuje dražebník každého účastníka dražby bez zbytečného odkladu na adresu jeho elektronické pošty. Takto zapsanému účastníkovi dražby bude v elektronickém dražebním systému umístěném na adrese http://www.jrdrazby.cz přiděleno jedinečné číslo, které je účastníkovi dražby náhodně přiděleno v rámci každé elektronické dražby a slouží k jeho jednoznačnému rozlišení. Poté může projevovat svou účast v zapsané dražbě činěním podáním/příhozu kdykoli v jejím průběhu.

Při činění podání/příhozu musí být účastník dražby před odesláním svého podání dotázán elektronickým dražebním systémem, zda chce skutečně učinit podání v takové výši, která je zobrazena elektronickým dražebním systémem nebo kterou zadal do odpovídajícího pole v elektronickém dražebním systému. Podání činí dražitel vyplněním kolonky pro příhoz a potvrzením tlačítka Přihodit. Tímto je učiněn příhoz/podání. Podání (dražitelem nabízená cena) se automaticky přepočítá po vyplnění výše příhozu. Podání a příhoz bude zobrazeno v seznamu příhozů. Podání je bráno za učiněné pouze v případě, že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno - po podání se zobrazí nad dražbou informace v zeleném poli, že podání bylo přijato a samotné podání se objeví v seznamu přijatých podání v poli Průběh dražby.

Před uplynutím doby, během které lze zvyšovat podání, se zobrazují následující výzvy a prohlášení:

  1. v okamžiku, kdy do uplynutí doby, během které lze činit podání, zbývají 3 minuty, je účastníkům dražby zobrazena výzva „Poprvé pro účastníka dražby (označení identifikátoru účastníka dražby, který učinil nejvyšší podání)“,
  2. v okamžiku, kdy do uplynutí doby, během které lze činit podání, zbývají 2 minuty, je účastníkům dražby zobrazena výzva „Podruhé pro účastníka dražby (označení identifikátoru účastníka dražby, který učinil nejvyšší podání)“,
  3. v okamžiku, kdy do uplynutí doby, během které lze činit podání, zbývá 1 minuta, je účastníkům dražby zobrazeno prohlášení „Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby (označení identifikátoru účastníka dražby, který učinil nejvyšší podání), udělím mu příklep“.
  4. v okamžiku, kdy uplyne doba, během které lze činit podání, je účastníkům dražby zobrazena výzva „Potřetí pro účastníka dražby (označení identifikátoru účastníka dražby, který učinil nejvyšší podání)“ a přijímání dalších podání je zastaveno.

Je-li v posledních 5 minutách před uplynutím doby, během které lze činit podání, učiněno podání účastníkem dražby, posouvá se čas pro příjem dalších podání o 5 minut od okamžiku posledního podání, a to i opakovaně. Uplyne-li od posledního podání 5 minut, aniž by bylo učiněno další podání, příjem podání je zastaven.

Elektronický dražební systém vylučuje v elektronické dražbě činit stejné podání ve stejném okamžiku. Další podání tedy musí být vždy vyšší než předchozí učiněné podání, jinak k němu nebude v elektronické dražbě přihlíženo, z tohoto důvodu je vyloučen postup podle § 23, odst.10) zák.č. 26/2000 Sb. (rozhodování losem). Pouze účastníci dražby oprávnění z předkupního práva mohou přihazovat 0,- Kč pro dorovnání nabídky jiného dražitele.

Jednacím jazykem dražby, včetně vyřizování všech záležitostí spojených s dražbou, je český jazyk.

Bod 8.

Lhůta a způsob úhrady vydražené ceny

Vydražitel je povinen uhradit cenu dosaženou vydražením nejpozději takto - je-li cena dosažená vydražením nižší nebo rovna částce 500.000,- Kč do deseti dnů po skončení dražby nebo je-li cena dosažená vydražením vyšší než částka 500 000,-Kč do šedesáti dnů po skončení dražby. Dražební jistota, kterou vydražitel uhradil před započetím dražby, se započítává na cenu dosaženou vydražením. Zůstatek ceny dosažené vydražením je vydražitel povinen uhradit A/ vkladem hotovosti na účet dražebníka č.ú. 158478223/0300 vedený u ČSOB a.s., B/ převodem z účtu u banky ve prospěch účtu dražebníka č.ú. 158478223/0300 vedený u ČSOB a.s., C/ poštovní poukázkou na účet dražebníka č.ú. 158478223/0300 vedený u ČSOB a.s. V případech, které neodporují ustanovení § 4 zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, (doplatek ceny dosažené vydražením je nižší než částka 270.000,- Kč) lze tento doplatek uhradit v hotovosti k rukám dražebníka v kanceláři dražebníka na adrese Krnov, U Požárníků 59/65, 794 01 Krnov, I.NP podlaží budovy (GPS GPS 50°5'29.828"N, 17°42'20.042"E). Termín takové hotovostní úhrady nutno předem telefonicky dohodnout na tf. +420 608888976. Variabilní symbol platby je 6902022, specifický symbol je IČ je-li plátcem právnická osoba nebo rodné číslo bez části za lomítkem je-li plátcem fyzická osoba nebo DIČ u právnických osob nezapsaných v obchodním rejstříku. Byla-li vydražitelem složena dražební jistota ve formě bankovní záruky, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou vydražením v plné výši v termínu její splatnosti, dražebník je pak povinen bez zbytečného odkladu po uhrazení ceny vrátit vydražiteli originály záručních listin. Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit započtením, rovněž platba směnkou, platební kartou nebo šekem je nepřípustná. Dražba je pro vydražitele prováděna bezúplatně.

Nezaplacením ceny dosažené vydražením v termínu podle této dražební vyhlášky je dražba zmařena vydražitelem, dražební jistota složená vydražitelem včetně jejího příslušenství se použije na náklady zmařené dražby. Koná-li se opakovaná dražba, zúčtuje se zbývající část dražební jistoty složené vydražitelem, který způsobil zmaření dražby, na náklady opakované dražby. Po úhradě nákladů dražby a opakované dražby se zbývající část vrátí vydražiteli, který způsobil zmaření dražby. Vydražitel, který způsobil zmaření dražby, je povinen na vyzvání dražebníka uhradit tu část nákladů dražby, kterou nepokrývá dražební jistota jím složená; to platí i pro náklady opakované dražby konané v důsledku zmaření předchozí dražby vydražitelem.

Bod 9.

Datum a čas prohlídky předmětu dražby

Prohlídka předmětu dražby byla stanovena na tyto termíny:

  1. termín dne 26.5.2022, 11:00 hodin
  2. termín dne 2.6.2022, 11:00 hodin

Místo prohlídky a sraz zájemců se stanovuje na adrese předmětu dražby - Boženy Němcové č.p. 412, 747 87 Budišov nad Budišovkou (GPS 49°47'47.05"N, 17°37'07.31"E). Dražebník je oprávněn před zahájením prohlídky předmětu dražby požadovat prokázání totožnosti zájemců.

Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, zejména s ohledem na charakter předmětu dražby a s ohledem na podmínky spojené s ochranou života a zdraví účastníků prohlídky, bude prohlídka provedena v rámci možností obhlídkou z veřejně přístupných komunikací a ploch, a dále také nahlédnutím do dokumentace k předmětu dražby, znaleckých posudků, listin, listů vlastnictví a katastrálních map.

Z důvodu neumožnění prohlídky předmětu dražby nelze vyslovit neplatnost dražby podle příslušných ustanovení zák. č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách

Bod 10.

Podmínky odevzdání předmětu dražby vydražiteli

Nabyl-li vydražitel vlastnictví předmětu dražby, je dražebník povinen podle podmínek uvedených v dražební vyhlášce předmět dražby a listiny, které osvědčují vlastnictví a jsou nezbytné k nakládání s předmětem dražby nebo osvědčují jiná práva vydražitele vůči předmětu dražby, předat bez zbytečného odkladu vydražiteli; vydražitel převzetí předmětu dražby písemně potvrdí. Jde-li o nemovitost, podnik nebo jeho organizační složku, předá bývalý vlastník předmět dražby na základě předložení potvrzení o vlastnictví a doložení totožnosti vydražitele podle podmínek uvedených v dražební vyhlášce předmět dražby bez zbytečného odkladu vydražiteli. Dražebník je povinen na místě sepsat protokol o předání předmětu dražby; v protokolu uvede kromě označení bývalého vlastníka, dražebníka, vydražitele a předmětu dražby, zejména podrobný popis stavu, v němž se předmět dražby včetně příslušenství nacházel při předání práv a závazků na předmětu dražby váznoucích. Protokol o předání předmětu dražby podepíší bývalý vlastník, vydražitel a dražebník. Jedno vyhotovení protokolu obdrží bývalý vlastník a dvě vyhotovení obdrží vydražitel. V případě, že vydražitel odmítne některá z těchto výše uvedených osob předávací protokol podepsat, vyznačí tuto skutečnost dražebník do předávacího protokolu a pro vydražitele okamžik vyznačení této skutečnosti do předávacího protokolu má za následek převzetí odpovědnosti z nebezpečí škody na předmětu dražby a odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby.

Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu dražby nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila. Nákladem je zejména úhrada poplatku za vklad vlastnického práva k vydraženému předmětu dražby do katastru nemovitostí ve výši 2.000,- Kč a poplatek za vklad potvrzení o zániku poznámek a práv zapsaných na listu vlastnictví vedeném v katastru nemovitostí pro předmět dražby ve výši 2.000,- Kč.

Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z navrhovatele na vydražitele dnem předání předmětu dražby; v týž den přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby. Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnost za škodu vydražitel.

Bod 11.

Závěrečná ustanovení

Tato dražební vyhláška byla sepsána ve 2 stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení je určeno pro navrhovatele a jedno pro potřeby dražebníka. Práva a povinnosti touto dražební vyhláškou výslovně neupravené se řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem o veřejných dražbách.

V Opavě dne 22.4.2022

Vyvěšeno: 26. 4. 2022

Datum sejmutí: 7. 6. 2022

Zodpovídá: Marie Stránská DiS.

Zpět