#
#
#
#
#

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

DATUM A ČAS

Dnes je úterý, 16. 8. 2022, 15:00:29

KALENDÁŘ AKCÍ

Facebook

AKTUÁLNÍ TEPLOTA

16.8.2022 14:56

Aktuální teplota:

24,3 °C

Vlhkost:

59,3 %

Rosný bod:

15,8 °C

APLIKACE

Logo mobilní aplikace

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

 

UZOb

POČÍTADLO PŘÍSTUPŮ

Návštěvnost:

ONLINE: 29
DNES: 614
TÝDEN: 1697
CELKEM: 1084269

PARTNERSKÁ MĚSTA

POLSKOlogo

  Powiat Glubczycki

 

POLSKOlogo

Obec Mszana

 

SLOVENSKOlogo

Obec Stráňavy

 

Opavské Slezsko

Krajina břidlice

Centrum inkluze

Obsah

Zpět

Dražební vyhláška č.j. 219DD 00012/22-010

 

č. j. 219DD 00012/22-010
zn. opr. Budišov nad Budišovkou LV 123

Soudní exekutor Mgr. Jakub Effenberger, Exekutorský úřad Kolín, se sídlem Pražská 1055, 280 02 Kolín, provádějící v rámci další činnosti ve smyslu ustanovení § 76 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), prodej nemovitých věcí na návrh navrhovatele: MI Estate s.r.o. se sídlem Roháčova čp. 188 / čo. 37, Praha, PSČ 130 00, IČ: 08294208, a to na základě smlouvy o provedení dražby nemovité věci dle § 76 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád),

vydává

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU
PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU

 1.  

Nařizuje se elektronická dražba nemovitostí uvedených v bodě V., která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetu na adrese portálu www.portaldrazeb.cz

 1.  

Zahájení elektronické dražby: 04.08.2022 v 13:00 hod

Ukončení dražby: nejdříve 04.08.2022 v 13:45 hod

Dražba se koná i po této době, pokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 o.s.ř.). Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání, postup dle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání, má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí.

Podání je bráno za učiněné, pouze v případě, že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno — podání se objeví on-line v seznamu přijatých podání. Každé podání je rozděleno do dvou kroků: zadání částky příhozu a potvrzení příhozu. Potvrzení příhozu obsahuje údaje o výši učiněného příhozu a celkovou částku, tedy nejvyšší podání po příhozu. Podání je učiněno potvrzením příhozu. Zároveň se podání zapíše do historie podání a zobrazí se jako nejvyšší podání spolu s údaji o dražiteli, který toto podání učinil, celkovou částkou podání a přesným časem příhozu.

 1.  

Pořadové číslo dražebního jednání: 1. kolo

 1.  

Registrace dražitelů:

Jako dražitel se může elektronické dražby účastnit pouze osoba, která:

 1. je Registrovaným dražitelem pro dražby probíhající na portálu www.portaldrazeb.cz,
 2. prokáže svou totožnost,
 3. k této dražbě se na portálu www.portaldrazeb.cz přihlásí a
 4. zaplatí dražební jistotu ve výši, která je stanovena touto vyhláškou.

Registrovaným dražitelem se stane každá fyzická nebo právnická osoba, která se jako dražitel zaregistruje v sekci „Registrace“ na portálu www.portaldrazeb.cz prostřednictvím vyplnění webového registračního formuláře.

Prokázání totožnosti registrovaného dražitele:

Vyplněný registrační formulář vytiskněte. Formulář pro tisk naleznete po přihlášení v uživatelském účtu (sekce Přehled, tlačítko: Stáhnout registrační dokument).

Vytisknutý vyplněný registrační formulář (dále jen „Doklad o prokázání totožnosti“) registrovaný dražitel podepíše.

Podpis Registrovaného dražitele na Dokladu o prokázání totožnosti musí být úředně ověřen. V případě právnické osoby nebo státu musí být Doklad o prokázání totožnosti podepsán fyzickou osobou uvedenou v § 21 až 21b OSŘ a oprávnění musí být doloženo úředně ověřenou listinou.

Je-li Registrovaný dražitel zastoupen na základě plné moci, musí být jeho podpis úředně ověřen.

Listiny zaslané v elektronické podobě musí být opatřeny zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Z obsahu takové listiny musí být u fyzické osoby uvedeno alespoň jméno, příjmení, datum narození a bydliště, u právnických osob firma a identifikační číslo, nejsou-li tyto skutečnosti patrné z obsahu podpisu.

V případě doručování listinných písemností prostřednictvím veřejné datové sítě musí být řádně vyplněný a podepsaný Doklad o prokázání totožnosti a listiny prokazující oprávnění jej podepsat, převedeny do elektronické podoby formou autorizované konverze dokumentů.

Doklad o prokázání totožnosti s listinami prokazujícími oprávnění jej podepsat, doručí Registrovaný dražitel některým z těchto způsobů:

 1. uložením na portálu www.portaldrazeb.cz v uživatelském účtu,
 2. odesláním na e-mailovou adresu: helpdesk@portaldrazeb.cz,
 3. odesláním do datové schránky EKČR: ID DS: vfrai9p,
 4. odesláním prostřednictvím držitele poštovní licence nebo jiným způsobem na adresu Exekutorská komora ČR, Radnická 14/16, 602 00 Brno,
 5. osobně v sídle soudního exekutora na adrese Exekutorský úřad Kolín, Pražská 1055, 280 02 Kolín.

Registrace ověřená osobně v sídle soudního exekutora je platná pouze pro konkrétní dražbu konanou soudním exekutorem.

Přihlášení k dražbě:

V menu Přehled dražeb sekci „Připravované“ vyhledejte dražbu a otevřete její náhled. Detail dražby obsahuje veškeré nezbytné informace o předmětu dražby (např. dražební vyhlášku, znalecký posudek, termín dražby, popis, fotografie, výši nejnižšího podání a minimálního příhozu, informace potřebné k úhradě jistoty a další údaje uvedené dražebníkem). Při samotném přihlášení do dražby si nejprve zvolte, zda se budete dražby účastnit jako dražitel, dražitel s předkupní právem nebo povinný. Potvrďte, že jste provedli kontrolu svých osobních údajů v registračním formuláři zaškrtnutím věty: „Potvrzuji správnost a úplnost osobních údajů uvedených v registraci.” a následně klikněte na tlačítko „Přihlásit do dražby“.

 1.  

Předmětem dražby jsou tyto nemovitosti:

Okres: CZ0805 Opava                                Obec: 506460 Budišov nad Budišovkou

Kaz.území: 615501 Budišov nad Budišovkou List vlastnictví: 123

V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)

A Vlastník, jiný oprávněný                                   Identifikátor           Podí

Vlastnické právo

Ml Estate s.r.o., Roháčova 1BB/37, Žiřkov, 13000 Praha 3 082942Di                     3/4

B Nemovitostí

Pozemky Parcela Výměra[mZ] Druh pozemku          Způsob využití Způsob ochrany

St. 329               500 zastavěná plocha a

nádvoří Součásti je stavba: Budišov nad Budišovkou, č.p. 326, bydlení Stavba stoji na pozemku p.č.: St. 329 74                                670 zahrada    zemědělský půdní fond

Příslušenství a součásti nemovité věci tvoří: oplocení, skleník.

 1.  

Prohlídku předmětu dražby je možné sjednat s navrhovatelem prostřednictvím těchto kontaktů:

 • telefon: +420 732 284 700, +420 731 390 103, +420 603 291 348, +420 704 601 683

email: info@miestate.cz
 

VII.

Výsledná cena dražených nemovitostí činí: 732 000,00 Kč.

VIII.

Nejnižší podání se stanoví ve výši 650 000,00 Kč.

IX.

Výše jistoty pro dražbu nemovitostí ad V. se určuje v částce 162 500,00 Kč. Zájemci o koupi dražených nemovitostí jsou povinni zaplatit jistotu pro dražbu nemovitostí před dražbou v hotovosti u Exekutorský úřad Kolín nebo na účet Exekutorský úřad Kolín, vedený u Raiffeisenbank, a.s., číslo účtu 5220014263/5500, v.s. 90001222, s.s. RČ bez lomítka nebo IČ dražitele.

K platbě na účet exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražby zjištěno, že na jeho účet také došla.

 1.  

Věcná břemena, výměnky, pachtovní a nájemní práva, která prodejem nemovitostí v dražbě nezaniknou: nebyla zjištěna.

 1.  

Vydražitel je oprávněn převzít vydražené nemovitosti s příslušenstvím dnem následujícím po doplacení nejvyššího podání, nejdříve však po uplynutí lhůty k podávání návrhů na předražek. Byl-li však podán takový návrh, nemovitost s příslušenstvím lze převzít dnem následujícím po dni, kdy bylo předražiteli doručeno usnesení o předražku. Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovitosti s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu. Předražitel se stává vlastníkem nemovitosti s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o předražku právní moci a předražek byl zaplacen, a to ke dni jeho vydání.

 1.  

Soudní exekutor vyzývá každého, kdo má právo, které nepřipouští dražbu (ust. §267 OSŘ), aby je uplatnil u soudu a aby takové uplatnění práva prokázal soudnímu exekutorovi nejpozději před zahájením dražebního jednání, a upozorňuje, že jinak k jeho právu nebude při provedení exekuce přihlíženo.

 1.  

Soudní exekutor vyzývá každého, kdo má k nemovitosti nájemní či pachtovní právo, výměnek nebo věcné břemeno nezapsané v katastru nemovitostí, které není uvedeno pod bodem X. tohoto usnesení, nejde-li o nájemce bytu nebo oprávněného z věcného břemene bydlení, aby takové právo soudnímu exekutorovi oznámil a doložil ho listinami, jinak takové právo zanikne příklepem nebo v případě zemědělského pachtu koncem pachtovního roku.

 1.  

Soudní exekutor upozorňuje dražitele, že se nepřipouští, aby nejvyšší podání bylo doplaceno úvěrem se zřízením zástavního práva na vydražené nemovitosti.

 1.  

Soudní exekutor upozorňuje osoby, které mají k nemovité věci předkupní právo nebo výhradu zpětné koupě, že ho mohou uplatnit jen v dražbě jako dražitelé a že udělením příklepu předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě zanikají, nejde-li o předkupní právo stavebníka k pozemku nebo vlastníka pozemku k právu stavby, předkupní právo vlastníka stavby k pozemku a vlastníka pozemku ke stavbě nebo zákonné předkupní právo, která udělením příklepu nezanikají.

Předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě musí být prokázány nejpozději před zahájením dražby. Soudní exekutor po zahájení vlastní dražby rozhodne usnesením, zda předkupní právo je prokázáno. Toto usnesení bude zveřejněno v systému elektronické dražby. Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

 1.  

Vyjma dražitelů, kterým svědčí předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě nemohou dražitelé v elektronické dražbě činit stejné podání. Další podání tedy musí být vždy vyšší než předchozí učiněné podání, jinak k němu nebude v elektronické dražbě vůbec přihlíženo, neboť elektronický systém dokáže rozlišit časovou následnost příhozů, byť k nim došlo ve zlomcích sekundy.

 1.  

V souladu s ust. § 336o odst.3 o.s.ř., soudní exekutor určuje, že v případě stejného podání bude určen vydražitelem ten dražitel, který toto podání učiní jako první (bude jako první systémem elektronické dražby přijato a potvrzeno). Z tohoto důvodu bude dražiteli, který by hodlal učinit stejné podání jako již dříve učiněné (a nesvědčí mu předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě), systémem pouze oznámeno, že toto podání nemůže mít účinky, na základě kterých by se mohl stát vydražitelem. Další podání tedy musí být vždy vyšší než předchozí učiněné podání, přičemž jednotlivá podání se zvyšují minimálně o 1 000,00 Kč.

Předchozí odstavec neplatí pro dražitele, kterým svědčí předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě — v případě, že bude učiněno stejné podání dražitelem, kterému svědčí předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě a nebude učiněno podání vyšší, bude udělen příklep dražiteli jemuž svědčí předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě.

 1.  

Usnesení o příklepu, a případně usnesení o předražku se v elektronické podobě zveřejní na úřední desce soudního exekutora a doručí se osobám uvedeným v ust. § 336k o.s.ř. (§ 336ja odst. 5 o.s.ř.).

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§336c odst. 5 o.s.ř.).

Soudní exekutor v souladu s ust. § 52 odst. 1 ex. řádu ve spojení s ust. §336c odst. 3 občanského soudního řádu vyvěsil dnem vydání dražební vyhlášku na úřední desce soudního exekutora. Tímto žádá obecní úřad, v jehož obvodu je nemovitost, aby vyhlášku nebo podstatný obsah uveřejnil způsobem v místě obvyklým.

Je-li Vám tato písemnost doručena bez otisku razítka nebo podpisu, je platná i bez těchto náležitostí, neboť byla vyhotovena za součinnosti provozovatele poštovních služeb v souladu s ustanovením § 48 odst. 4 o.s.ř.

V případě, že Vám byl doručen listinný stejnopis této písemnosti vyhotovený za součinnosti provozovatele poštovních služeb, k Vaší písemné žádosti bude zaslána tato písemnost elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti, přičemž tato písemnost bude vyhotovena v elektronické podobě a opatřena uznávaným elektronickým podpisem soudního exekutora nebo jeho zaměstnance, který písemnost vytvořil, anebo elektronickou značkou. Písemnost lze rovněž předat v sídle exekutorského úřadu na technickém nosiči dat.

 

V Kolíně dne 03.07.2022

 

 

Mgr. Jakub Effenberger, soudní exekutor

Otisk úředního razítka.

VII.

Výsledná cena dražených nemovitostí činí: 732 000,00 Kč.

VIII.

Nejnižší podání se stanoví ve výši 650 000,00 Kč.

IX.

Vyvěšeno: 4. 7. 2022

Datum sejmutí: 4. 8. 2022

Zodpovídá: Miroslava Zatloukalová

Zpět