#
#
#
#
#

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

DATUM A ČAS

Dnes je úterý, 17. 5. 2022, 19:02:33

KALENDÁŘ AKCÍ

Facebook

AKTUÁLNÍ TEPLOTA

17.5.2022 18:58

Aktuální teplota:

13,2 °C

Vlhkost:

81,3 %

Rosný bod:

10,1 °C

APLIKACE

Logo mobilní aplikace

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

 

UZOb

POČÍTADLO PŘÍSTUPŮ

Návštěvnost:

ONLINE: 3
DNES: 285
TÝDEN: 619
CELKEM: 1029184

PARTNERSKÁ MĚSTA

POLSKOlogo

  Powiat Glubczycki

 

POLSKOlogo

Obec Mszana

 

SLOVENSKOlogo

Obec Stráňavy

 

Opavské Slezsko

Krajina břidlice

Centrum inkluze

Obsah

Zpět

Stanovevní přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice č. III/4405 (Berounská) a místních komunikací Mírových letnic, Dukelská a Rooseweltova v Budišově nad Budišovkou

náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

MUVI 12293/2022 os/1341/2022/Gr Jiří Grigier 556312245

grigier@vitkov.info 09.05.2022

Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích - silnici č. III/4405 (Berounská) a místních komunikacích Mírových
letnic, Dukelská a Rooseweltova v Budišově nad Budišovkou

Městský úřad ve Vítkově, odbor služeb vykonávající podle ustanovení § 61 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přenesenou působnost stanovenou mu ustanovením § 124, odstavce 6, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), v y d á v á jako věcně a místně příslušný správní úřad na žádost společnosti BLS dopravní stavby s.r.o. Sokolská třída 1615/50, 702 00 Ostrava, kterou zastupuje společnost DAVOZ ZNAČKY s.r.o., Bítov 106, 743 01 Bítov podle ustanovení § 77 odstavce 1 písmena c), zákona o silničním provozu ve věci přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, toto stanovení:

Městský úřad ve Vítkově, odbor služeb, po předchozím vyjádření příslušného orgánů Policie ČR, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Dopravního inspektorátu, Hrnčířská 17, 746 25 Opava č.j. KRPT-93089-2/ČJ-2022-070606-01 ze dne 25.04. 2022 a vyjádření vlastníka dotčené místní komunikace Města Budišov nad Budišovkou, Halaškovo náměstí č. 2, 747 87 Budišov nad Budišovkou zn. MUBU 1631/2022 ze dne 25.04. 2022, vyhovuje žádosti ze dne 10.04. 2022, kterou podala společnost BLS dopravní stavby s.r.o. Sokolská třída 1615/50, 702 00 Ostrava, kterou zastupuje společnost DAVOZ ZNAČKY s.r.o., Bítov 106, 743 01 Bítov (dále jen „žadatel“) a tímto

s t a n o v í

žadateli přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích podle § 77 odstavce 1 písmena c), zákona o silničním provozu, spočívající v umístění přenosného dopravního značení a zařízení na silnici a místních komunikací v Budišově nad Budišovkou v rozsahu :

Místo : - silnice č. III/4405 (Berounská) a místní komunikace Mírových letnic, Dukelská a Rooseweltova v Budišově nad Budišovkou, dále uvedeno v situaci, která je přílohou tohoto stanovení

Časové rozpětí : - ode dne účinnosti tohoto opatření do 31.07. 2022

 

Provedení : - přechodné dopravní značení podle zpracované dokumentace, která je přílohou tohoto stanovení, Situace - část 1 včetně objízdné trasy

Situace - část 2 včetně objízdné trasy

Podmínky :

 1. Dopravní značení a dopravní zařízení bude provedeno v reflexní úpravě podle normy ČSN EN 12899-1,2 a ČSN EN 1436 a norem navazujících, dále zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb. a vyhlášky č. 294/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Osazení dopravního značení (vzdálenosti, podchozí výška apod.) musí být zejména v souladu s TP 65 „ Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“, schváleno MD ČR č.j. 532/2013-120-STSP/1, ze dne 31.07. 2013, s účinností od 01.08. 2013, TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, schváleno Ministerstvem dopravy č.j. 21/2015-120-TN/1, ze dne 12. března 2015, s účinností od 01. dubna 2015 a technických podmínek navazujících.
 2. Umístění provede právnická nebo fyzická osoba s platným oprávněním a způsobilosti podle metodického pokynu MD SJ-PK pro oblast II4 - Provádění silničních a stavebních prací. Zábrany Z2, Z4 budou za snížené viditelnosti řádně osvětleny.
 3. Přenosné dopravní značky musí být umístěny na červeno-bílé pruhovaném sloupku, samotné značky z rubové strany budou čitelně označeny přesným názvem společnosti a identifikačním číslem (tzv. IČO), která je osadila.
 4. Přenosné dopravní značky, světelné a akustické signály, dopravní zařízení a zařízení pro provozní informace musí vždy tvořit ucelený systém spolu se stávající místní úpravou provozu.
 5. Ve dnech a hodinách, kdy budou stavební práce zastaveny, musí být omezení provozu ihned zrušeno nebo bude silniční provoz jen v nezbytném rozsahu.
 6. Žadatel je povinen udržovat předepsané dopravní značení a zařízení po celou dobu dopravního opatření. Dále zajistí doplnění dopravního značení, dle pokynů zdejšího úřadu, pokud bezpečnost a plynulost silničního provozu si vyžádá úpravu nebo doplnění dopravního značení oproti odsouhlasené dokumentace. Po ukončení dopravního opatření je žadatel povinen uvést dopravní značení do původního stavu.
 7. Toto stanovení nenahrazuje povolení omezení silničního provozu částečnou/úplnou uzavírkou podle ust. § 24 zákona o pozemních komunikacích, případně povolení zvláštního užívání komunikace podle ust. § 25 téhož zákona.
 8. V případě nedodržení podmínek stanovených tímto opatřením, je zdejší silniční správní úřad, oprávněn nařídit odstranění nedostatků a uložit sankci za spáchání správního deliktu nebo přestupku podle zvláštního zákona.

Zodpovědnou osobou za dodržení podmínek tohoto opatření se stanovuje Kamil Kedroň, zástupce žadatele, 603 44 55 06, e-mail kamilkedron@seznam.cz

Odůvodnění :

Žádosti ze dne 11.04. 2022, kterou podala společnosti DAVOZ ZNAČKY s.r.o., Bítov 106, 743 01, IČ 29462223 bylo vyhověno v plném rozsahu, při respektování podmínek stanovených zdejším úřadem, vyjádření příslušného orgánů Policie ČR, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Dopravního inspektorátu, Hrnčířská 17, 746 25 Opava č.j. KRPT-93089-2/ČJ-2022-070606-01 ze dne 25. dubna 2022 a vyjádření Města Budišov nad Budišovkou, Halaškovo náměstí 2, 747 87 Budišov nad Budišovkou zn. MUBU 1631/2022 ze dne 25.dubna 2022.

Stanovení přechodné úpravy provozu je vydáno s ohledem na rozhodnutí Městského úřad Budišov nad Budišovkou, Odbor bytového hospodářství, služeb, životního prostředí, výstavby a územního plánování, tykající se omezení silničního provozu částečnou uzavírkou místní komunikace Mírových letnic.

Podle § 77 odstavce 5 zákona o silničním provozu, příslušný správní úřad nedoručuje návrh opatření obecné povahy a nevyzývá k podání připomínek nebo námitek. Podklady pro vydání opatření obecné povahy jsou součásti spisové dokumentace, která je uložena u Městského úřadu ve Vítkově, odboru služeb.

Poučení :

Proti opatření obecné povahy podle § 173 odstavce 2 zákona o správním řádu nelze podat opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.

„otisk úředního razítka“

Jiří G r i g i e r

oprávněná úřední osoba

referent odboru služeb

Příloha:

Situace - část 1 včetně objízdné trasy, situace - část 2 včetně objízdné trasy

Rozdělovník:

 1. DAVOZ ZNAČKY s.r.o., Bítov 106, 743 01, IČ 2946
 2. Město Budišov nad Budišovkou, Halaškovo náměstí 2, 747 87 Budišov nad Budišovkou
 3. Správa silnic MSK, středisko Opava, Joži Davida 2, 746 06 Opava
 4. Policie ČR, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, dopravní inspektorát, Hrnčířská 17, 746 25 Opava
 5. Městský úřad Budišov nad Budišovkou, Odbor bytového hospodářství, služeb, životního prostředí, výstavby a územního plánování, Halaškovo náměstí 2, 747 87 Budišov nad Budišovkou

S žádostí o vyvěšení na úřední desce:

 1. Městský úřad Vítkov, nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov
 2. Městský úřad Budišov nad Budišovkou, Halaškovo náměstí 2, 747 87 Budišov nad Budišovkou

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích, musí být vyvěšen po dobu 5-ti dnů na Městském úřadě ve Vítkově, na úřední desce a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Zveřejněno: 09.05.2022 Sejmuto: 15.05.2022

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí návrhu opatření:

Vyvěšeno: 9. 5. 2022

Datum sejmutí: 15. 5. 2022

Zodpovídá: Marie Stránská DiS.

Zpět